;

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
สำหรับกิจกรรมบิทคับ ไอคอน

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัท) เคารพและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

(ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย
(ข) ข้อมูลความสนใจ เช่น ความคิด ความรู้สึก ความสนใจ ของผู้ใช้งาน
(ค) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น Username IP address Web beacon Log Device ID เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการใช้งานแบบ single sign onการเข้าสู่ระบบ เวลาการเข้าถึงและระยะเวลาที่ใช้งานบริการระบบสารสนเทศของบริษัท

2. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลายแหล่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับภายในบริษัทและจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสิทธิประโยชน์อันจำเป็นและสมควรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยบริษัทเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลากหลายแหล่งซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทในเครือ
- ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ร้านค้า หรือบริษัทที่ให้การบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล คู่ค้า พันธมิตรเป็นต้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และที่อยู่ไอพี (IP Address) ผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตวันที่และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชมขณะเข้าเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public Records) ที่บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย

3. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานหรือข้อยกเว้นทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และคำสั่งจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิตและร่างกาย
ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) กลุ่มบริษัท
บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกลุ่มบริษัทบิทคับ ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาที่บริษัทมีกับคุณ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

(2) ผู้ให้บริการของบริษัท
บริษัทอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ

(3) องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ
บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรหรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติ

ตารางแสดงวัตถุประสงค์ในการใช้และการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรภายนอก

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของข้อมูล ฐานและข้อยกเว้นทางกฎหมาย การเปิดเผย/ส่งต่อไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอก
การเข้าสู่ระบบสมาชิก และการแสดงชื่อผู้ใช้งาน (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและการติดต่อ (ค) ข้อมูลทางเทคนิค เพื่อการปฏิตามสัญญา -
การตรวจสอบข้อมูล ความสนใจในชมรมบิทคับไอคอน และ บิทคับไอคอน เพื่อพัฒนากิจกรรมและการให้บริการ (ข) ข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม -
การเก็บหลักฐาน การกระทำต่างๆบนเว็บไซต์เพื่อยืนยันการรับของรางวัลประเภท NFT (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและการติดต่อ(ค) ข้อมูลทางเทคนิค เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ใช้งานอื่นที่ร่วมกิจกรรม โดยจะแสดงเฉพาะ Username เพื่อความโปร่งใส ผ่านหน้าเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
การส่งรางวัลจากการร่วมสนุกบนเว็บไซต์บิทคับไอคอน (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและการติดต่อ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา -
การตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน แอพลิเคชั่น บิทคับ เอ็กเชนจ์ แอพลิเคชั่น บิทคับ เน็กซ์เพื่อแจกของรางวัล (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและการติดต่อ(ค) ข้อมูลทางเทคนิค เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา -
เพื่อเสนอบริการและส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ที่เกี่ยวกับกิจกรรม บิทคับ ไอคอน (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและการติดต่อ เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม -

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้น เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และบริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบหรือทำลายโดยผู้ไม่มีสิทธิ และจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

6. การใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูล

คุณสามารถใช้สิทธิใดๆ อันพึงมีภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลที่ได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างคุณกับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่คุณอยู่

6.2 การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน และขอให้เปิดเผยแหล่งที่มา : คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย และมีสิทธิขอให้บริษัทแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล

6.3 การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง : คุณมีสิทธิของให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

6.4 การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล : คุณมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมดความจำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยบริษัท

6.5 การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : คุณมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

6.6 การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบวิธีการอัตโนมัติ : คุณมีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีระบบรองรับในการใช้สิทธิตามข้อนี้

6.7 การขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล : คุณมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี

ทั้งนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ หรือการใช้สิทธิในบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายหากปรากฏว่าคำร้องของคุณ มีลักษณะดังนี้

1. เป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่เป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือคำสั่งศาล
3. เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
4. เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ฟุ่มเฟือย หรือไม่สมเหตุสมผล
5. มีผลต่อการสืบสวนสอบสวน การใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรม หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล เป็นต้น

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณผ่านศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท ผ่านทาง

  • ทางอีเมล [email protected]
  • ทางอินบ็อกซ์ แฟนเพจเฟสบุ๊ก Bitkub ICON ทางลิ้งก์ m.me/BitkubICON

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ในการใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลให้คุณเสียสิทธิบางประการในการได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษจากการใช้บริการและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท

7. การแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาแจ้งมายังบริษัทในทันที

8. รายละเอียดการติดต่อ

  • บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้นที่11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-032-9555
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: อีเมล์ [email protected]

นโยบายฉบับนี้ปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565