;

NFT จากกิจกรรมของ Bitkub ICON จะถูกส่งให้เป็นรอบ หลังจากจบกิจกรรมแต่ละเดือน
อ่านเพิ่มเติมได้ใน "รายละเอียดของ NFT"